August 30th, 2008

зеленая морда

קוף עץ

***
אם היתי נופל היתי כבר קופץ. קוף-עץ? סליחה! אני לא קוף ולא עץ!

***
-אמיל, מותק שלי..
-לא, את מותקית שלי!

***
-אמא, הפרחים לא יודעים לדבר. אז איך את יודעת שהם צריכים לשתות?

***
-הסוכר לא רואה שאני אוכל אותו.. כי אין לו עניים